Zborník z vedeckej konferencie Sociálne služby v regióne (Skalica, 18.11.2010) v PDF

  • 27 November 2011
  • aopss

MÁTEL, Andrej – KOVAĽOVÁ, Mária – ŠTEPANOVSKÁ, Martina (eds.)
Predložený zborník príspevkov z konferencie môže byť integrálnou súčasťou dialógu a výmeny skúseností klinických sociálnych pracovníkov a akademických špecialistov. Čitatelia v ňom nájdu príspevky tematicky zamerané na rôznorodé aspekty sociálnych služieb. Pozornosť je venovaná vzdelávaniu sociálnych pracovníkov, filozofickým aspektom sociálnych služieb, supervízii a poradenstvu. Viacero príspevkov sa venuje aj kvalite poskytovania sociálnych služieb. Vzhľadom na špecifické cieľové skupiny sa v zborníku dočítate o penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, sociálnom poradenstve v exludovaných rómskych komunitách, socializácii v práci s mentálne postihnutými klientmi, ďalej v sociálnej práci s klientmi s Alzheimerovou chorobou, s osobami vyššieho veku. Pozornosť je venovaná aj komunitnej práci, dobrovoľníctvu a skúsenostiam z histórie.

Link: http://www.prohuman.sk/zbornik-socialne-sluzby-v-regione-v-pdf