Stanovy

Stanovy

Občianskeho združenia

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb OZ

 

I. Základné ustanovenia.

 Čl. 1

Názov združenia: Asociácia odborných pracovníkov  sociálnych služieb OZ.

Oficiálna skratka názvu je:      AOPSS

 Čl. 2

 Občianske združenie je zriadené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je samostatným právnym subjektom s územnou pôsobnosťou v Slovenskej republike.

 Čl. 3

 Sídlom Občianskeho združenia je: Bernolákova 4, 908 51 Holíč

 Čl. 4

Tieto stanovy upravujú podrobnosti o úlohách a cieľoch Občianskeho združenia (ďalej len „.OZ....“), stanovujú práva a povinnosti jej členov a určujú jej orgány a ich činnosť.

Čl. 5

 Cieľom OZ je:

A)    Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia sociálnych istôt a hodnôt.

B)    Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.

C)    Združovať odborných pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, alebo v domácej starostlivosti a alebo odborných pracovníkov, ktorí pracujú  v oblasti aktivít zdravotníckej starostlivosti a verejného zdravotníctva.

D)    Odborne zastupovať záujmy svojich členov pred verejnými inštitúciami a inými právnickými osobami, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú spôsob práce, výsledky a pôsobenie sociálnej práce a sociálnych služieb na národnej aj nadnárodnej úrovni.

E)    Spolupracovať s regionálnymi štátnymi a samosprávnymi úradmi, inštitúciami a právnickými osobami pri rozvoji vzdelávania, profesionalizácie pracovníkov sociálnej práce a sociálnych služieb a zlepšovania ich pracovného prostredia a pracovných podmienok.

F)    Prezentovať výsledky, rozvoj a stratégiu aktivít členov združenia na národnej aj nadnárodnej úrovni.

G)    Organizovať vzájomné stretnutia svojich členov, spolupracujúcich alebo dotknutých organizácií a inštitúcií, podporovať publikovanie svojich členov, podporovať ich profesijný rast a kvalitu ich práce.

H)    Vstupovať do členstva a pracovať v odborných národných aj medzinárodných spoločenstvách a profesijných združeniach.

I)      Poskytovať odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť svojím členom a zaujímať odborné stanoviská k sledovaným témam v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.

J)     Spolupracovať s vedeckými a výskumnými zariadeniami a organizáciami na uvádzaní nových poznatkov a postupov do praxe.

 II. Členstvo

 Čl.6

 Členstvo v OZ. môže byť riadne a čestné.

Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského na príslušný kalendárny rok. Členom môže byť každá fyzická osoba, alebo právnicka osoba, ktorá spĺňa podmienky členstva. Riadne členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predsedníctva o vzniku členstva a to na základe písomnej žiadosti fyzickej, alebo právnickej osoby.

Čestným členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá svojím pričinením vo výraznej miere napomohla splneniu cieľov Občianskeho združenia. Čestné členstvo navrhuje Predsedníctvo alebo aspoň 1/3 členov a schvaľuje  Valné zhromaždenie. Aby čestné členstvo mohlo vzniknúť, musí s ním dotknutá osoba výslovne súhlasiť.

Čestný člen neplatí členské príspevky.

 Čl. 7

 Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

A)          Dosiahla občiansku dospelosť a je spôsobilá na právne úkony.

B)          Má preukázateľný záujem o rozvoj občianskeho združenia, sociálnej práce a sociálnych služieb  v regióne a na národnej úrovni.

C)          Písomne požiada o členstvo a to vo vlastnom mene.

D)          Vyhlási, že je oboznámená so stanovami združenia a súhlasí s nimi. Vyhlásenie je súčasťou žiadosti o členstvo.

 

Členom môže byť každá právnická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

E)          Má preukázateľný záujem o rozvoj občianskeho združenia, sociálnej práce a sociálnych služieb v regióne a na národnej úrovni.

F)           Je spolupracujúcou organizáciou alebo sympatizantom združenia.

G)          Písomne požiada o členstvo s podpisom štatutára organizácie.

H)          Vyhlási že je oboznámená so stanovami združenia a že s nimi súhlasí. Vyhlásenie je súčasťou žiadosti o členstvo.

I)            Právnickú osobu zastupuje štatutár alebo písomne štatutárom  poverený jej člen. V oboch prípadoch je možné takéto osoby voliť do orgánov združenia. Volená funkcia takéhoto člena je spojená s pretrvávajúcim pomerom k právnickej osobe / členovi /alebo k trvaniu poverenia.

J)           Ak zastupujúca osoba ukončí svoje zastupovanie právnickej osoby v OZ podľa bodu I) tohto článku, môže požiadať o individuálne členstvo podľa týchto stanov.

 Čl. 8

 Členstvo zaniká:

A)          Vystúpením člena, ktoré musí byť doručené  písomne formou oznámenia do sídla občianskeho              združenia. Vystupujúci nemusí uviesť dôvody svojho vystúpenia. 

B)          Smrťou člena.

C)          Ukončením členstva ex offo pre neuhradený členský príspevok v stanovenom termíne, čomu predchádza písomné upozornenie o neuhradenom príspevku odoslané na adresu, ktorú člen uviedol ako adresu svojho trvalého bydliska s uvedením primeraného termínu dodatočnej úhrady. Zánik členstva konštatuje Predsedníctvo.

D)          Ukončením členstva ex offo, ak člen spácha v dobe po vzniku členstva úmyselný trestný čin a bol zaň právoplatne odsúdený. Zánik členstva konštatuje Predsedníctvo na najbližšom svojom zasadnutí, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.

E)          Vylúčením člena pre hrubé porušenie stanov združenia, alebo pre konanie, ktoré preukázateľne poškodzuje dobré meno združenia a/alebo jej riadnych a čestných členov. O zániku členstva rozhoduje v tomto prípade Valné zhromaždenie a to prostou väčšinou prítomných členov. Hlasovanie je tajné. Návrh na vylúčenie podáva Predsedníctvo vlastným podnetom, alebo na podnet aspoň 1/3 všetkých členov.

Zánikom členstva zanikajú ex offo aj všetky volené funkcie v Združení a to najneskôr dňom zániku členstva.

 Čl. 9

Člen má právo :

A)          Aktívne sa zúčastňovať Valného zhromaždenia.

B)          Voliť a byť volený za člena orgánov a navrhovať kandidátov do nich. Toto právo je pozastavené v prípade, ak člen v období rokovania príslušného orgánu nemá v stanovenej lehote zaplatené členské.

C)          Aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

D)          Podávať návrhy na skvalitnenie činnosti združenia.

E)          Byť informovaný o činnosti združenia a jej výsledkoch.

F)           Žiadať Predsedníctvo o vyjadrenie stanovísk a prerokovávanie problémov so zainteresovanými inštitúciami.

G)          Využívať všetky ďalšie vzniknuté výhody z členstva.

H)          Člen zastupujúci členskú právnickú osobu má právo  byť volený do orgánov OZ

I)            Čestný člen nemôže byť volený do orgánov združenia a nenavrhuje kandidátov do jej orgánov. Ak sa zúčastňuje na rokovaniach orgánov združenia, jeho hlas je poradný.

 Čl. 10

 Člen má povinnosti:

A)          Aktívne sa zúčastňovať plnenia úloh, pracovať v komisiách a orgánoch združenia, ak bol do nich zvolený alebo menovaný.

B)          Dodržiavať stanovy združenia.

C)          Dodržiavať vnútorné predpisy združenia a plniť uznesenia jej orgánov a VZ.

D)          Dbať na svoju profesijnú česť a na dobré meno združenia.

E)          Platiť členské príspevky v stanovených termínoch.

 III. Orgány

 Čl. 11

 Orgánmi združenia sú

A)          Valné zhromaždenie členov združenia (Ďalej len „Valné zhromaždenie“)

B)          Predsedníctvo

C)          Revízor

D)          Odborné komisie

E)          Sekretariát predsedníctva

 Čl. 12

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva a organizačne ho zabezpečuje Predsedníctvo a to najmenej raz za dvanásť mesiacov. Okrem pravidelného zasadnutia je Predsedníctvo povinné ho zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov. Zvolanie musí mať písomnú formu, ktorá obsahuje informáciu, presné miesto a čas konania ako aj návrh programu.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Rozhoduje formou uznesení, na základe väčšiny hlasov prítomných členov. Rozhodnutie sa prijíma aklamačne – zdvihnutím ruky, pokiaľ nie v stanovách uvedené inak. Ak vopred požiada aspoň 1/3 prítomných členov, môže byť o niektorom z uznesení alebo voľbe do orgánov hlasované tajným spôsobom.

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých nastolených otázkach, ktoré prijalo vo svojom programe rokovania, alebo na podnet na zasadnutí prítomného člena, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov, ale  najmä:

A)          volí a odvoláva členov Predsedníctva a revízora.

B)          schvaľuje Stanovy a ich zmeny a doplnky, plán činnosti, volebný a rokovací poriadok, rozpočet a výsledky hospodárenia,

C)          schvaľuje výšku členského príspevku,

D)          rozhoduje o vylúčení člena podľa príslušných ustanovení týchto stanov,

E)          volí garantov do odborných komisií na návrh predsedníctva na funkčné obdobie 3 rokov.

F)           rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením. Jeho rokovanie vedie prezident/tka OZ, alebo poverený člen Predsedníctva.

 Čl. 13

 Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Tvorí ho prezident/tka, viceprezident/tka a tajomník/čka.

Členov predsedníctva volí Valné zhromaždenie na tri roky. Funkčné obdobie je možné opakovať.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Má nasledovné kompetencie:

A)          Zvoláva a organizačne zabezpečuje rokovanie Valného zhromaždenia.

B)          Navrhuje plán činnosti a hospodárenia, rozpočet, vypracováva výročnú správu o činnosti a hospodárení.

C)          Schvaľuje projekty združenia, ktorých dĺžka realizácie je dlhšia ako jeden rok, a/alebo navrhnutý rozpočet projektu je vyšší ako 20 tisíc euro.

D)          Vykonáva právomoci ku vzniku a zániku členstva.

E)          Zabezpečuje realizáciu prijatých uznesení.

F)           Rozhoduje o zriadení a zrušení odbornej komisie, jej pracovnej náplne ako aj o garantovi odbornej komisie.

G)          Zabezpečuje plnenie úloh a cieľov združenia.

H)          Rozhoduje o všetkých ďalších otázkach v období medzi dvoma zasadnutiami Valného zhromaždenia, okrem otázok v kompetencii Valného zhromaždenia.

Predsedníctvo rozhoduje svojim uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. Hlasovanie môže byť vykonané aj per rollam. Z každého rokovania predsedníctva sa vystaví písomný záznam, ktorý podpisuje prezident/ka, alebo písomne poverený zastupujúci člen predsedníctva,  zapisovateľ a overovateľ. Rokovanie predsedníctva môže byť realizované aj audiovizuálnym prenosom. Operatívne porady jednotlivých členov Predsedníctva medzi sebou sa nepovažujú za rokovanie Predsedníctva.

 I)            Predsedníctvo zvoláva a riadi prácu Rozšíreného predsedníctva, ktoré tvorí predsedníctvo a garanti odborných komisií. 

 Čl. 14

Prezident/ka je štatutárnym zástupcom Združenia. Je volený z členov Predsedníctva na obdobie troch rokov, jeho funkcia však skončí až po právoplatnom zvolení nového prezidenta/tky. Prezident/tka zvoláva predsedníctvo a Rozšírené predsedníctvo a vedie ich rokovania. Zastupuje združenie navonok na všetkých rokovaniach, koná v jeho mene a zodpovedá za celkovú organizáciu práce a plnenie cieľov ako aj úloh projektovej činnosti združenia.

Viceprezident/tka zastupuje prezidenta/tku v jeho neprítomnosti, alebo na základe jeho poverenia ad hoc. Pri predčasnom odstúpení prezidenta/tky zastupuje ho v plnom rozsahu od prvého dňa a to až do voľby nového prezidenta.

Tajomník/čka vedie nevyhnutnú agendu spojenú s činnosťou združenia podľa pokynov prezidenta/tky, alebo viceprezidenta/tky. V prípade že je zriadený sekretariát prezidenta/tky, dozoruje vedenie agendy sekretariátu.

 Čl. 15

 Revízor je dozorný a kontrolný orgán združenia. Funkcia revízora je trojročná s možnosťou opakovania.

Revízor kontroluje hospodárenie a právne vzťahy združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Zaoberá sa taktiež sťažnosťami členov a navrhuje Predsedníctvu ich riešenie. Má právo nahliadnuť do celej agendy združenia a zúčastňovať sa všetkých rokovaní Predsedníctva. Na rokovaní Predsedníctva má hlas poradný. Revízor je povinný vykonať kontrolu mimo svoj plán vtedy, ak ho o to požiada prezident/tka, alebo ho k tomu zaviaže Predsedníctvo svojim uznesením.

V prípade nespokojnosti s navrhovaným riešením predsedníctvom, má revízor právo obrátiť sa priamo na členov pri najbližšom Valnom zhromaždení.

Revízor si stanovuje vlastný spôsob práce. Správu o svojej činnosti podáva Valnému zhromaždeniu najmenej raz za rok a priebežne informuje o svojej činnosti Predsedníctvo.

 Čl. 16

 Sekretariát predsedníctva  môže vytvoriť Predsedníctvo na návrh členov Rozšíreného predsedníctva za predpokladu dostatočných zdrojov na jeho zriadenie a fungovanie. Sekretariát vedie viceprezident/tka.

Hlavnou náplňou práce sekretariátu je príprava materiálov na rokovanie Predsedníctva, Rozšíreného prípadne odborných komisií, prípravy a realizácie projektovej činnosti, udržiavanie informovanosti členov, styk s verejnosťou a médiami, styk s členmi, technické a administratívne podporovanie plnenia cieľov združenia, vedenie a archivovanie agendy a plnenie ostatných úloh stanovených Predsedníctvom. Určujúcim materiálom pre činnosť sekretariátu je Plán práce.

 Čl. 17

Odborné komisie sú pracovné jednotky združenia a podieľajú sa na plnení jej cieľov a úloh prostredníctvom svojej odbornej činnosti.

Predsedníctvo zriaďuje odborné komisie z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet Valného zhromaždenia. Súčasťou návrhu na zriadenie komisie musí byť aj jej odborné vymedzenie, definovanie jej cieľov a spôsobu práce, rámcové požiadavky na odbornú spôsobilosť jej členov, návrh jej prvých členov, alebo garanta, ak členovia nie sú navrhnutí. Členov komisie berie Predsedníctvo na vedomie. Členovia komisie vyberajú garanta spomedzi seba, ak nebol stanovený už pri vzniku komisie. Garanta komisie schvaľuje Predsedníctvo, ktorého sa stáva riadnym členom.

Za prácu jednotlivých komisií zodpovedajú garanti. Centrálnym koordinátorom práce komisií ako celku je prezident/tka.

IV. Hospodárenie

Čl. 18

 Združenie hospodári so zdrojmi príjmov, ako samostatná právnická osoba. Zdroje majetku združenia sú:

A)          členské príspevky;

B)          dotácie a príspevky z verejných a súkromných zdrojov;

C)          dary, zbierky; dobrovoľné príspevky a sponzorstvo;

D)          dedičstvá;

E)          výnosy z vlastnej činnosti, vrátane podnikania

 Členský príspevok je splatný vždy do 30.04. prísl. kalendárneho roku. Ak by chcel ten istý člen, ktorému členstvo zaniklo z dôvodu neuhradenia členského znovu vstúpiť do združenia, je povinný zaplatiť dlžný členský príspevok za predchádzajúce členstvo a nový členský príspevok.

Hospodárenie sa riadi podľa plánu činnosti a rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Ak je získaný v priebehu roka príjem, ktorý nebol zahrnutý do schváleného návrhu rozpočtu, rozhodne o jeho zaradení do rozpočtu Predsedníctvo.

Predsedníctvo zaistí vedenie predpísaného účtovníctva a potrebnej dokumentácie, súvisiacej s hospodárením.

V. Zánik organizácie

Čl. 19

O ukončení činnosti združenia môže na základe analýzy činnosti rozhodnúť Valné zhromaždenie. Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením. Pre platnosť rozhodnutia je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov Občianskeho združenia. V prípade že dvojtretinová väčšina všetkých členov sa nezíde ani na opakovanom zasadnutí Valného zhromaždenia, môže rozhodnúť o zániku Občianskeho združenia dvojtretinová väčšina prítomných členov, ak je prítomná aspoň jedna tretina všetkých členov OZ s hlasovacím právom. V prípade že Valné zhromaždenie nie je dlhodobo spôsobilé rokovania a uznášania ani v tomto počte, právomoc rozhodnutia o ukončení činnosti OZ preberá Predsedníctvo.

Orgán, ktorý prijal právoplatné uznesenie o ukončení činnosti OZ, zároveň oznámi zánik organizácie Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od právoplatného uznesenia. Predsedníctvo je zároveň likvidátorom, ktorý rozhodne o majetkovom vysporiadaní OZ.

Pri zániku združenia podľa paragrafu 12 ods. 1 písm. b) vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

VI. Prechodné a záverečné ustanovenia

 Čl. 20

 Prvých členov Predsedníctva OZ vymenujú zakladajúci členovia na svojom ustanovujúcom Valnom zhromaždení. Ustanovujúce Valné zhromaždenie zriadi aj prvé odborné komisie, ako aj ich garantov.

Toto znenie stanov bolo prerokované ustanovujúcim Valným zhromaždením v Banskej Bystrici dňa 30.11. 2012 a tento deň sa považuje za deň založenia OZ.

Stanovy OZ nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.