Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb  (ďalej len AOPSS)  vznikla v apríli 2013 za účelom: (výpis zo stanov)

a)      tvorby, rozvoja, ochrany a prezentácie sociálnych istôt a hodnôt

b)      podpory vzdelávania a výchovy v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb

c)      združovania odborných pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, alebo v domácej starostlivosti a alebo odborných pracovníkov, ktorí pracujú v oblasti aktivít zdravotníckej starostlivosti a verejného zdravotníctva

d)      zastupovania záujmov svojich členov pred verejnými inštitúciami a inými právnickými osobami, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú spôsob práce, výsledky a pôsobenie sociálnej práce a sociálnych služieb na národnej aj nadnárodnej úrovni

e)      spolupráce s regionálnymi štátnymi a samosprávnymi úradmi, inštitúciami a právnickými osobami pri rozvoji vzdelávania, profesionalizácie pracovníkov sociálnej práce a sociálnych služieb a zlepšovania ich pracovného prostredia a pracovných podmienok

f)       prezentácie rozvoja, stratégií a výsledkov aktivít členov združenia na národnej aj nadnárodnej úrovni.

 Asociácia nezastupuje záujmy vybraných skupín poskytovateľov, ale záujmy odborných pracovníkov, ktorí pracujú v sociálnych službách a ktorých sa každá legislatívna zmena dotýka v ich každodennej pracovnej činnosti. V asociácii máme zastúpených riaditeľov, sociálnych pracovníkov, terapeutov, sestry, ale aj opatrovateľky.

Pracovné podmienky, rizikové prostredie a predovšetkým fyzicky, ale aj psychicky náročná práca s prijímateľmi sociálnych služieb sú na hranici únosnosti každého jedného z nich.

Odborní pracovníci sa rozhodli, že už nebudú pasívne znášať dlhodobý nezáujem o rozvoj sociálnych služieb nielen v materiálnej a finančnej, ale aj v personálnej vybavenosti. Naopak pokúsia sa prostredníctvom Asociácie zviditeľniť všetky potreby a požiadavky na zlepšenie kvality pracovného prostredia ako aj zlepšenie kvality života samotných klientov.

V Asociácii máme zástupcov nielen z akademickej pôdy sociálnej práce, ale aj vrcholový a stredný manažment, ktorý sa už nechce prizerať zhoršovaniu podmienok v zariadeniach sociálnych služieb a to bez rozdielov, či ide o verejný, alebo súkromný sektor.

Jedným z nástrojov pracovných aktivít Asociácie AOPSS by mala byť novozaložená Akadémia celoživotného vzdelávania a výskumu. Prostredníctvom vzdelávacích, ako aj výskumných aktivít chceme ponúknuť novú cestu zvyšovania kvality v poskytovaných sociálnych službách.

AOPSS chce mať k dispozícii takú ponuku, ktorá bude vedieť  flexibilne uspokojiť rôzne potreby. AOPSS chce ponúknuť vzdelávanie  pracovníkov v sociálnych službách, poradenstvo ako pre pracovníkov, tak aj pre prijímateľov sociálnych služieb.

Škála služieb ponúkaná jednotlivcom a komunitám musí byť určovaná požiadavkami a potrebami ľudí, nie potrebami systému. Sociálne služby sú efektívne vtedy ak existuje spolupráca medzi všetkými sektormi spoločnosti. Dobré výsledky môžu byť dosiahnuté v rámci transparentného partnerstva medzi MPSVaR a členmi odborných pracovných skupín, ku ktorým sa chce zaradiť aj AOPSS. Spolupráca, konzultácia a kooperácia sú kľúčovými nástrojmi pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Pre kvalitu práce má nesmierny význam účasť strán s rôznymi uhľami pohľadu, avšak so spoločným záujmom.

Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodiny musia mať dôveru v služby, ktoré prijímajú. Poskytovatelia sociálnych služieb musia byť schopní posúdiť, či nimi poskytované služby sú kvalitné a či pracovníci sociálnych služieb majú schopnosti a zručnosti, aby poskytovali kvalitné sociálne služby, k čomu by mohli prispievať aj benchmarkingové projekty  s najlepšou praxou.

AOPSS sa chce podieľať na trvalom profesionálnom vývoji pracovníkov v sociálnych službách a na  zaistení ich vysokej profesionálnej úrovni. AOPSS má záujem participovať na identifikácii výziev a trendov vo  vysokoškolskom vzdelávaní, ako aj na vzdelávaní odborných pracovníkov sociálnych služieb / inštruktor sociálnej rehabilitácie, opatrovateľka a spektre pracovníkov zdravotných úsekov /.

Viac informácií nájdete vo Vízii a stretégii.