Odborné komisie

 • Ošetrovateľská starostlivosť  v sociálnych službách
 • Opatrovateľská starostlivosť v sociálnych službách
 • Právne otázky
 • Riadenie finančných zdrojov v sociálnych službách
 • Riadenie personálnych zdrojov v sociálnych službách
 • Starostlivosť o klienta v domácom prostredí
 • Komunitná práca – deinštitucionalizácia
 • Kvalita v sociálnych službách
 • Hygiena a epidemiológia v sociálnych službách
 • BOZP a PO  v sociálnych službách
 • Sociálne poradenstvo
 • Supervízia
 • Sociálna rehabilitácia a činnostná terapia
 • Zdravotnícke a kompenzačné zariadenia a pomôcky
 • Projektové riadenie
 • Problematika verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
 • Seniori
 • Klienti so zdravotným postihnutím