Návšteva pani profesorky Moniky Krohwinkel v Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči

  • 7 April 2016
  • aopss

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb  (AOPSS) vznikla v apríli 2013 za účelom podpory vzdelávania a výchovy v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a združovania odborných pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácej starostlivosti. Naša asociácia sídli v Holíči. Jedným z nástrojov jej pracovných aktivít sa stala Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, ktorá bola otvorená 6. Februára 2014 pod záštitou Ministra práce sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti spravuje 8 vzdelávacích kurzov akreditovaných na MPSVR SR, menšie vzdelávacie aktivity a realizuje projekty doma aj v zahraničí.

Podľa nás je každý človek výnimočný. Výnimočnosť a jedinečnosť človeka si vyžaduje individuálny prístup k seniorom, k chorým a k ľuďom s telesným, alebo mentálnym postihnutím. Vychádzajúc z doterajších skúsenosti z praxe vidíme naliehavú potrebu doplniť vzdelanie opatrovateľov a opatrovateliek. Je nevyhnutné, aby odborný personál vedel svoje „remeslo“, svoje činnosti vykonávať nielen zručne, ale aj odborne správne.

Po založení Akadémie je druhým väčším projektom AOPSS príprava Inštitútu opatrovania Moniky Krohwinkel.

Opatrovateľky na Slovensku nemajú dostatočné profesionálne vzdelanie, ktoré by zaručovalo odbornú starostlivosť pri lôžku prijímateľa sociálnych služieb. Keďže nám zároveň chýbal aj spracovaný model opatrovania a odborné štandardy opatrovania, rozhodli sme sa v ešte roku 2009 pod gesciou spoločnosti Tabita s.r.o. pripraviť metodickú príručku opatrovateľského procesu s individuálnym prístupom podľa Modelu Moniky Krohwinkel.

Profesorka Monika Krohwinkel sa narodila v roku 1941 v Hamburgu. Pôvodným povolaním je sestra a pôrodná sestra s ukončeným vzdelaním v Nemecku a v Anglicku. V roku 1984 - 1988 študovala vedný odbor ošetrovatestvo - opatovateľstvo a pedagogiku v Manchestri. Pracovala ako sestra a neskôr ako učiteľka ošetrovateľsko - opatovateľskej pedagogiky a výskumu. Niekoľko rokov bola  pedagogickým pracovníkom pre opatrovateľskú prax a ošetrovateľsko – opatrovateľskú pedagogiku, vedu a výskum. V rokoch 1988 - 1991 realizovala výskumný projekt „Komplexný opatrovateľský proces na príklade starostlivosti o klienta po mŕtvici.“ V roku 1988 sa stala vedúcou oddelenia výskumu Agnes – Karl inštitútu ošetrovateľstva a opatrovateľstva. V roku 1993 bola prvou profesorkou pre výskum ošetrovateľstva a opatrovateľstva v Nemecku. Zároveň prevzala poradenskú činnosť k rozvoju profesionálnej ošetrovateľsko - opatrovateľskej starostlivosti, účasť vo výboroch a pracovných skupinách vo výskume na národnej a nadnárodnej úrovni. Od roku 1993 je členkou interdisciplinárnej etickej komisie pri Deutschen Vereins zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung. V súčasti je emeritnou profesorkou na Evanjelickej odbornej vysokej škole v Darmstadte v Nemecku. V roku 1984 zverejnila svoj koncepčný model 13 aktivít a existenčných životných skúsenosti (AEDL), ktorými rozšírila denné aktivity Nancy Roper (Life Activities) a Juliane Juchli (1977).

„Model procesu aktívneho opatrovania“ Moniky Krohwinkel je silne ovplyvnený teoretikmi ako Orem, Peplau, Travelbee, Henderson, Logan, Thierney a psychológmi Maslow a Rogers. Podľa jej opatrovateľského modelu pracujú dnes už tisícky zariadení sociálnych služieb najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku a v Holandsku. Profesorka Krohwinkel patrí k najznámejším vedeckým osobnostiam opatrovateľstva v západnej časti Európy. Viac ako tridsať rokov sa venovala výskumu a prepojeniu opatrovateľskej a ošetrovateľskej praxe s teóriou.

Na Slovensku tento model implementuje spoločnosť Tabita s.r.o., ktorá  ho modifikuje na legislatívne a spoločenské prostredie Slovenska a garantuje jeho správnosť a aktuálnosť. V súčasnosti ho má u nás viac ako 50 poskytovateľov sociálnych služieb.

V auguste 2015 sme oslovili pani profesorku Moniku Krohwinkel s prosbou o spoluprácu a partnerstvo. O pol roka neskôr sa zrealizovalo výnimočné stretnutie a od 17. do 22. februára 2016 sme prijali a hosťovali pani profesorku v priestoroch Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči. Počas svojho pobytu sa podelila o svoje tridsaťročné skúsenosti s lektorkami Akadémie a s pozvanými hosťami na internom dvojdňovom seminári. Prijala tiež pozvanie poslankýň Národnej rady SR, Viery Šedivcovej a Svetlany Pavlovičovej na pracovné stretnutie, takže si mohli na pôde parlamentu vymeniť poznatky z legislatívneho prostredia a súčasných trendov vzdelávania odborných pracovníkov pre dlhodobú starostlivosť o seniorov, chorých a občanov s telesným a mentálnym postihnutím. V nedeľu, 21. februára navštívila Stredisko sociálnych služieb Petržalka na Mlynarovičovej ulici. Návšteva to bola vskutku symbolická, pretože jej Model aktívneho opatrovania bol zavedený do tohto zariadenia ako prvého na Slovensku.

Obr. 1: Seminár  „Model aktívneho opatrovania Moniky Krohwinkel, AVVSS 

Obr. 2: Účastníčky seminára „Model aktívneho opatrovania Moniky Krohwinkel“

Stretnutie s pani profesorkou zostane pre nás takým malý zázrakom a tiež nádejou, že naša spolupráca bude pokračovať.

Autori:
JUDr. Ľudmila Švrčková
Riaditeľka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
prezidentka AOPSS