Riadenie rizík v sociálnych službách (Prohuman)

  • 4 January 2015
  • aopss

Abstrakt: Príspevok je úvodom do tematiky riadenia rizík v sociálnych službách. Predstavuje potrebu využívania tohto nástroja riadenia kvality. Vymenúva základné riziká v sociálnych službách, úlohy manažéra rizík a ciele pri implementácii riadenia rizík. V závere podáva návrhy na opatrenia k zabezpečeniu kvality sociálnych služieb a spokojnosti prijímateľa sociálnej služby.
Kľúčové slová: Riadenie rizík, manažérstvo a meranie kvality, procesný prístup, dokumentačný systém.

Publikované: Prohuman.sk

Link: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/riadenie-rizik-v-socialnych-sluzbach