11. celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch, sa koná 9.6.2016 v Bratislave

  • 27 April 2016
  • aopss

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV a Prohuman organizujú 11. celoslovenskú konferenciu pod názvom Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch. Ďalšie informácie o konferencii budeme priebežne aktualizovať na tomto mieste.

Cieľom 11. konferencie je poskytnúť prehľad o stave psychológie zdravia v najrôznejších oblastiach výskumu, aplikácie a teórie disciplíny na Slovensku v Českej republike a vo svete.
Radi privítame študentov a doktorandov, ktorí v samostatnej sekcii môžu prezentovať výsledky svojich prác.
Chceme dať priestor na panelovú diskusiu k stavu psychologických vied vo vzťahu k dynamickým zmenám ktorými prechádza naša spoločnosť a zdravotníctvo.

Tematické okruhy:
- záťaž a stres,
- stres a zdravie,
- zvládanie,
- psychosociálne determinanty zdravia
- kvalita života,
- osobná pohoda a zdravie,
- pozitívna psychológia a zdravie,
- pohyb a zdravie,
- prevencia a ochrana zdravia,
- podpora zdravia,
- varia.

Program konferencie

09:3o h registrácia účastníkov

10:oo h  Zahájenie konferencie

Príhovory hostí

Selko D.:  11. konferencia psychológie zdravia:  Ako sme pokročili za uplynulých 10 rokov?

Ritomská M., Urban O., Bratislava: Prečo je ohrozené zdravie po r.1989?

Kordačová J., Bratislava: Nový pohľad na možnosti emočného zdravia

Hromníková Ľ., Košice: Dôraz na formovanie konceptu Boha ako prevencia k telesnému a duševnému zdraviu

Ďurka R., Holdoš J., Ružomberok: Predikcia závislosti  od internetu prostredníctvom troch osobnostných charakteristík týkajúcich sa humoru a zosmiešnenia

Holdoš J., Ďurka R. Ružomberok: Závislosť od internetu ako epidémia 21.storočia

Bálint, G., Selko D., Bratislava: Zdravotníci pomáhajú pacientom pri odvykaní fajčeniu  - Slovensko 2015-2016 .

Brandoburová P.,  Bratislava: Podpora opatrovateľa človeka s demenciou

Striešová V., Dolinská V., Banská Bystrica: Psychológia zdravia v školskej praxi

Ternényová  L., Vernarcová J., Bratislava: Kvalita života u žiakov/žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Rozvadská A., Bratislava:  Terapeutické komunity a resocializačné strediská ich význam v prevencii závislostí

Tomková J., Bratislava: Šikanovanie – prevencia a intervencia bez viny a hanby

Harinek Ľ., Bratislava: vyliečený onkologický pacient – výzva pre pomáhajúce profesie

Sciranka J., Bratislava: Vplyv vybraných osobnostných a motivačných vlastností a emočných stavov na športový výkon v zápasení - projekt

Malček J., Bratislava: Arteterapia duševného zdravia pri schizofrénii

Termín a miesto konania:
9. jún 2016 (štvrtok)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava - konferenčná sála na - 2. poschodí.
Mapa a doprava: http://www.nusch.sk/sk/mapa

Prihláška na konferenciu:
Záujemcovia o aktívnu aj pasívnu účasť, sa môžu prihlásiť do 5.6.2016 prostredníctvom online formulára TU.

Účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Kontakt na organizátorov:
PhDr. D. Selko, NUSCH, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Tel: 02/59320 237 resp. 02/32321 237; e-mail: konferencia@psychologiazdravia.sk
www.psychologiazdravia.sk